رفیق به این میگن...

این دیگه ته دو دره کرده استاده خدایا از این دانشجوها نصیب ما نکن